Všeobecné obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávajícím je společnost GHC RESEARCH INSTITUTE s.r.o., se sídlem Krakovská 581/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 07052952, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293816 (dále jen Poskytovatel).

1.2. Kontaktní údaje Poskytovatele, adresa pro doručování: Krakovská 581/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty: info@ghcri.cz, telefon: +420 605 983 262

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen Smlouva) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen Objednatel) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen Webové rozhraní obchodu).

1.4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Poskytovatele umístěné na adrese http://www.chromozoom.cz (dále jen Webová stránka) a další související právní vztahy.

1.5. Předmětem Smlouvy je kromě jiného závazek Poskytovatele poskytnout Objednatelem objednané služby poskytované Poskytovatelem a nabízené Poskytovatelem na Webové stránce (dále jen Služby). Služby jsou poskytovány příjemci Služby, kterým může být i osoba odlišná od Objednatele (dále jen Příjemce).

1.6. Webová stránka obsahuje výčet Poskytovatelem nabízených Služeb a jejich obecný popis a účel.

1.7. Objednatel může objednat poskytnutí obdobné služby u jakéhokoliv jiného poskytovatele obdobných služeb, Objednávkou Služby Objednatel potvrzuje, že Objednávku učinil bez jakéhokoliv nátlaku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli před výkonem Služby srozumitelné informace o způsobu výkonu Služby, postupu a případných možných následcích. Musí mu být umožněno kladení doplňujících dotazů k poskytované Službě. Pokud informace neobdrží, je oprávněn výkon Služby odmítnout.

1.8. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.9. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.10. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat, s tím, že změna Obchodních podmínek bude Objednateli oznámena jejich zveřejněním na Webové stránce alespoň 14 dnů před nabytím účinnosti jejich změny. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.11. Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.12. Objednatel bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k Poskytovateli se za účinné považují Obchodní podmínky ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání Služby (dále jen Uživatelský účet). Při registraci na Webové stránce Objednatel uvádí: uživatelské jméno (jméno a příjmení), e-mail, heslo, souhlas se zpracováním jím při registraci poskytnutých osobních údajů za účelem poskytnutí Služby a výsledků poskytnuté Služby, a případně se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Úspěšná registrace je potvrzena Poskytovatelem potvrzující e-mailovou zprávou. Při objednávání Služby je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Objednatel nese odpovědnost za uvedení jakéhokoliv nesprávného údaje. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání Služby jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.2. Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby Objednatel prováděl objednávání Služby též bez registrace, a to přímo z Webového rozhraní obchodu. Při objednávce Objednatel uvádí: jméno a příjmení, e-mail, tel. kontakt, fakturační údaje. Údaje Objednatele nezůstávají uloženy v databázi Poskytovatele s výjimkou fakturačních údajů (jméno, příjmení, bydliště), které budou spravovány výlučně za účelem účetní evidence Poskytovatele. Pokud Objednatel udělí výslovný souhlas s užitím jeho osobního údaje, adresy elektronické pošty, k zasílání obchodních sdělení Poskytovatele, bude v databázi Poskytovatele uložen i tento údaj k jeho užití za Objednatelem odsouhlaseným účelem.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem Objednatele. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a nese odpovědnost za porušení povinnosti své mlčenlivosti anebo jakékoliv zpřístupnění svého uživatelského jména a hesla třetí osobě.

2.4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetí osobě.

2.5. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší jakoukoliv povinnost ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek, které jsou součástí Smlouvy), zejména opakovaně porušil povinnost dostavit se ve sjednaný čas na sjednané místo k poskytnutí objednané Služby anebo zaplatit sjednanou cenu Služby.

2.6. Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetí osoby.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace Služby umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně této Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Službách, laboratorních metodách, a to včetně uvedení cen jednotlivé Služby. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud se nejedná o vyšetření pro samoplátce, které jsou osvobozeny od sazby DPH (viz odst. 4.3.), nebo není uvedeno výslovně jinak, a všech souvisejících poplatků. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek anebo se slevou v závislosti na konkrétních podmínkách Objednatele a akce Poskytovatele.

3.3. Pro objednání Služby vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen Objednávka) obsahuje zejména informace o:

 • objednávané Službě (objednávanou Službu balíčky vyšetření nebo samostatné laboratorní metody „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

 • při nákupu jednotlivých laboratorních metod mohou být do košíku automaticky přidány navázané produkty (např. odběr krve) nutné pro provedení dané metody, pokud Objednatel vybere více laboratorních metod se stejným navázaným produktem, je tento produkt do košíku přidán vždy pouze jednou,

 • po ukončení vkládání vybraných produktů do košíku má Objednatel možnost uplatnit slevové kupony, dárkové poukazy a přechází k vlastní Objednávce, při níž je dotázán na vložení fakturačních údajů,

 • pro registrovaného Objednatele jsou fakturační údaje při prvním nákupu uloženy k jeho účtu a při každé následující Objednávce předvyplněné s možností jejich aktualizace,

 • způsobu úhrady ceny Služby,

 • informace o případných dalších nákladech,

 • po potvrzení je Objednávka uložena v systému k dalšímu zpracování a Objednateli je odeslán email s informací o potvrzení Objednávky,

 • pokud je v rámci dokončení Objednávky úspěšně provedena i online platba přes platební bránu, je s tímto emailem zasílána i faktura,

 • v případě že Objednatel platí až při výkonu Služby, faktura je mu vygenerována a předána až po zaplacení na odběrovém místě, provozovně Poskytovatele.

3.4. Před zasláním Objednávky je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Objednatel kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky objednávku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou ve Webovém rozhraní obchodu či v Objednávce (dále jen Elektronická adresa Objednatele).

3.5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství, výše ceny) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením potvrzení Objednávky (akceptací), tím je uzavřena Smlouva.

3.7. Poskytovatel je oprávněn odmítnout jakoukoliv Objednávku Objednatele, který při plnění předchozích Smluv opakovaně porušil podstatnou sjednanou Smlouvou, zejména pokud opakovaně nenastoupil ve sjednaném čase a místě k poskytnutí služby anebo nezaplatil cenu.

3.8. Objednatel si dále vyhrazuje právo zrušit Objednávku, pokud má důvodné podezření, že Objednatel má v úmyslu poskytovat objednané Služby za úplatu dále třetím osobám.

3.9. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel ze svého.

 

 1. CENA SLUŽBY, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Cena Služeb je uvedena na Webové stránce Poskytovatele.

4.2. Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) se u ceny Služeb řídí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.3. Služby vyšetření pro Příjemce samoplátce jsou osvobozeny od sazby DPH v případě, že Příjemce písemně učiní čestné prohlášení o účelu laboratorního vyšetření, kdy z typu laboratorního vyšetření nesmí být zřejmý jiný než deklarovaný účel (prevence zdraví, monitoring léčby, individuální peče o zdraví).

4.4. V případě, že Příjemce písemně neučiní čestné prohlášení nebo se jedná o vyšetření určené pro administrativní účely – vstupní a výstupní prohlídky, povolení pobytu, udělení víza, vyšetření pro řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz, určení krevní skupiny, vyšetření pro účely výživového poradenství, je k ceně Služeb připočtena snížená sazba DPH v zákonem stanovené výši 15%.

4.5. Cenu Služby může Objednatel uhradit Poskytovateli jedním z následujících způsobů:

 • bezhotovostně platební kartou; nebo
 • platbou online přes platební bránu pomocí platební karty. 

4.6. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7. Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu Služby předem.

4.7. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.5.) anebo jde o Objednatele, který při plnění předchozí Smlouvy porušil jakoukoliv povinnost sjednanou Smlouvou, zejména pokud nezaplatil cenu ve sjednaném termínu, požadovat uhrazení celé ceny ještě před uskutečněním Služby a Služby neposkytnout, pokud nebude celá cena předem uhrazena.

4.8. Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.

4.10. Veškeré změny Služeb a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka Služeb vystavených v internetovém obchodě (včetně akčního zboží a výprodeje) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti Poskytovatele plnit.

4.11. Služba bude Objednateli, respektive Příjemci dodána prostřednictvím dopravce v časovém období zvoleném Objednatelem na Webové stránce při učinění Objednávky.

4.12. V případě, že si Příjemce Objednávku ve sjednaný čas od dopravce nepřevezme, je povinen samostatně si s dopravcem sjednat náhradní čas doručení Objednávky, a to na vlastní náklady.

 

 1. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1. Konkrétní termín a místo poskytnutí Služby si volí Příjemce Služby v rámci Objednávky. Pokud Objednatel objedná termín pro poskytnutí Služby ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy (14 dnů od uzavření Smlouvy) svojí objednávkou konkrétního termínu a za podmínky, že je Služba v termínu poskytnuta, výslovně souhlasí s tím, že není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty uvedené v potvrzení Objednávky v případě mimořádných událostí, problému s dodávkami od jeho dodavatelů nebo z jiných objektivních příčin. O prodloužení dodací lhůty bude Objednatel bez zbytečného odkladu informován telefonicky na telefonní číslo uvedené v Objednávce nebo na Elektronickou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, pokud byla Služba k jeho výslovné žádosti poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy, tedy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud byla Služba Příjemci poskytnuta, souhlasil s jejím poskytnutím a nelze od Smlouvy odstoupit.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Objednatel učinit vůči Poskytovateli formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6.3. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud mu není poskytnuta srozumitelná informace o výkonu Služby.

6.4. Poskytovatel je povinen vrátit Objednateli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal.

6.5. Pro vrácení plateb je Poskytovatel povinen použít stejný platební prostředek, který Objednatel použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady.

6.6. Pro odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn použít vzorový formulář dostupný zde nebo kontaktovat Poskytovatele na e-mailové adrese podpora@chromozoom.cz kde budou s Poskytovatelem dohodnuty konkrétní kroky při vrácení Služby Poskytovateli a peněz Objednateli.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními Občanského zákoníku).

7.2. Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že jím poskytovaná Služba nemá vadu, zejména za to, že Služba:

 • má vlastnosti deklarované Poskytovatelem,
 • je poskytována na náležité odborné úrovni,
 • její poskytnutí vyhovuje dalším požadavkům právních předpisů.

7.3. Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Služba při přechodu nebezpečí škody na Objednatele (převzetí Služby), byť se projeví až později. Právo Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Služba byla vadná již při převzetí.

7.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo:

 1. a) na odstranění vady dodáním nové Služby bez vady nebo dodáním chybějící Služby,
 2. b) na odstranění vady opravou Služby,
 3. c) na přiměřenou slevu z ceny Služby, nebo
 4. d) odstoupit od Smlouvy.

7.5. Objednatel sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Poskytovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Objednatel své právo včas, má práva podle 7.6.

7.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Poskytovatel odstranit podle své volby opravou nebo dodáním nové věci; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Poskytovatel vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Objednatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Poskytovatele.

7.7. Při dodání nové Služby (zboží) vrátí Objednatel Poskytovateli na jeho náklady Službu původně dodanou.

7.8. Práva z vadného plnění anebo jakoukoliv stížnost uplatňuje Objednatel u Poskytovatele na adrese pro doručování: Krakovská 581/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo na e-mailové adrese podpora@chromozoom.cz

7.9. Za okamžik uplatnění reklamace anebo stížnosti se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Objednatele písemnou reklamaci anebo stížnost.

7.10. Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy ani požadovat dodání nové Služby, nemůže-li Službu (zboží) vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Služby,
 2. b) použil-li Objednatel Službu (zboží) ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li Objednatel nemožnost vrácení Služby v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li Objednatel Službu ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li Službu při obvyklém použití.

7.11. Při vrácení Objednávky je nutné Službu (zboží) vždy dobře a správně zabalit. Při poškození Služby při přepravě zpět Poskytovateli nemusí být reklamace / odstoupení od Smlouvy uznáno v plné výši.  

7.12. O vyřízení reklamace je Objednatel informován elektronicky, telefonicky nebo písemně, a to ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Výsledky poskytnuté Služby je Poskytovatel oprávněn k výslovné žádosti Příjemce sdělené Poskytovateli při vyplňování žádanky k vyšetření poskytnout:

 • osobním vyzvednutím v místě odběru,
 • prostřednictvím elektronické zprávy elektronicky šifrované doručené na Objednatelem uvedenou adresu elektronické pošty.

8.2. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízené Služby) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

8.3. Objednatel není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků anebo klientů Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5. V případě nespokojenosti Objednatele s poskytnutou Službou anebo chováním pracovníka Poskytovatele je Objednatel oprávněn podat stížnost, a to elektronicky na adresu elektronické pošty Poskytovatele: podpora@chromozoom.cz nebo na adresu pro doručování: Krakovská 581/8, Nové Město, 110 00 Praha 1. Poskytovatel je mimo jiné povinen navrhnout Objednateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné, vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů, umožnit Objednateli nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie a poskytnout na vyžádání včasnou a nutnou součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti, pokud jím bude šetřena. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Objednatele, pokud z této byla zaslána, jinak na jinou adresu uvedenou pro doručování Objednatelem.

8.6. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Dozorový úřad). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. V případě sporu Objednatele o právo plynoucí ze smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, který se mezi účastníky nepodaří vyřešit přímo, se může Objednatel obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimž je dle charakteru smluvních vztahů uzavíraných s Poskytovatelem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Stížnost může Objednatel uplatnit i u orgánů kontroly podle odst. 8.6. Obchodních podmínek.

 

 1. DORUČENÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Službou anebo Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou nebo osobně. Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo předaných Osobních údajích.

9.2. Jakákoliv písemnost je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, když zásilka zůstane ve sféře jeho vlivu této osoby.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele a pacienta vyplývající platných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží použité v internetovém obchodě jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

10.4. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Tyto Obchodní podmínky byly zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, zejména ustanovením § 1810 a násl., a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, a dále v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.12.2020.