Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Ochrana osobních údajů Objednatele je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen Nařízení) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon) a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

2. Správcem Vašich osobních údajů je společnost GHC RESEARCH INSTITUTE s.r.o., se sídlem Krakovská 581/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07052952, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293816, která osobní údaje pro dále uvedené účely shromažďuje, disponuje s nimi, a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.

3. Objednatel vyplněním Objednávky poskytuje Poskytovateli následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen Osobní údaje neregistrovaného).

4. Objednatel vyplněním Objednávky a registrací poskytuje Poskytovateli následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně další fakturační a jiné údaje, které Objednatel sám v Objednávce uvede (dále společně vše jen jako Osobní údaje registrovaného).

5. Účelem zpracování Osobních údajů neregistrovaného a Osobních údajů registrovaného je realizace práv a povinností smluvních stran ze Smlouvy, resp. povinností ve vztahu k Zákonu o zdravotních službách a vyúčtování ceny Služby a účelu účetní evidence Poskytovatele.

6. Udělí-li k tomu Objednatel samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlasí též se správou a se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli (dále jen Obchodní sdělení).

7. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při Objednávce Služby provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých Osobních údajů registrovaného.

8. Zpracováním Osobních údajů Objednatele je Poskytovatel oprávněn pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele Osobních údajů. Mezi zpracovatelem Osobních údajů a Poskytovatelem bude vždy uzavřena písemná Smlouva o zpracování osobních údajů, podle které bude další zpracovatel zavázán povinností k ochraně Osobních údajů v souladu s Nařízením, Zákonem a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů. Zpracovatelem bude zejména společnost poskytující Poskytovateli služby správy a servisu informačního systému anebo Webových stránek anebo cloudových služeb anebo účetních anebo právních služeb. Kromě osob zpracovatele a případně dalšího zpracovatele nebudou Osobní údaje Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetí osobě.

9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, nejpozději po dobu 5 let od uzavření Smlouvy a po dobu podle právních předpisů upravujících vedení účetní evidence Poskytovatele. Pokud bude Objednatel souhlasit se zasíláním obchodních sdělení, pak do odvolání souhlasu, nejpozději po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10. Souhlas se správou a zpracováním Osobních údajů Objednatel v širším rozsahu, než pouze pro účely plnění práv a povinností ze Smlouvy, např. pro zasílání Obchodních sdělení, udělí samostatným a výslovným souhlasem při Objednávce Služby.

11. Poskytovatel výslovně Objednatele upozorňuje na jeho práva v souvislosti se souhlasem se zpracováním Osobních údajů:

 • Právo na přístup k Osobním údajům. Objednatel má právo na přistup spolu s následujícími informacemi o účelech zpracování; kategoriích dotčených Osobních údajů; příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou Osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanoveni této doby; existenci práva požadovat od Poskytovatele opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracováni; právu podat stížnost u Dozorového úřadu; veškerých dostupných informacích o zdroji Osobních údajů; tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.
 • Právo na kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je Poskytovatel oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů ve výši 50,- Kč

 • Právo na opravu nepřesných Osobních údajů bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování rovněž právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Právo na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud:

  • Objednatel odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; anebo
  • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti; anebo
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně; anebo
  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; anebo
  • Objednatel vznese námitky proti zpracování Osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
  • Objednatel vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení (přímý marketing)

 • Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování Osobních údajů je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, pokud:

  • Objednatel popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů, zpracováni bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Poskytovatel mohl přesnost Osobních údajů ověřit; anebo

  • zpracování je protiprávní a Objednatel odmítá výmaz Osobních údajů a požádá o omezení jejich použití; anebo

  • Poskytovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Objednatel je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Objednatele, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu; anebo

  • Objednatel vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Poskytovatele převažují nad oprávněnými důvody Objednatele.

 • Právo na přenositelnost Osobních údajů. Objednatel má právo, aby Poskytovatel předal jeho Osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Objednatele jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Objednatel právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 • Právo podat stížnost. Objednatel má právo, pokud se domnívá, že při zpracování Osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, podat stížnost k některému z dozorových úřadů. Na území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, www.uoou.cz.

 • K uplatnění práv dojde kontaktováním Poskytovatele na jeho kontaktních adresách.

13. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu pro doručování nebo elektronické pošty Poskytovatele.


14. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami nebo společností Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele, pokud takový souhlas výslovně s Objednávkou Služby udělil.

15. Všechny subjekty, jimž jsou se souhlasem Objednatele Osobní údaje poskytovány a Zpracovatelé sídlí na území Evropské Unie a vztahují se na ně povinnosti ochrany podle Nařízení, Zákona a Zákon provádějících právních předpisů.

16. Objednatel nemá povinnost Osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí souhlasu nelze plnit závazky ze Smlouvy. Neposkytnutí souhlasu se zasíláním Obchodního sdělení nemá vliv na kvalitu poskytování Služby a není podmínkou uzavření Smlouvy.

17. Cookies jsou používány pouze tehdy, pokud s tím souhlasíte. Soubory cookies si mimo to můžete také po udělení souhlasu vymazat z Vašeho zařízení buď prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče, nebo přímo z příslušného adresáře ve Vašem zařízení. Upozorňujeme však, že v případě vymazání nebo nepovolení cookies se Vám naše webové stránky nemusí zobrazit nebo nabídnout některé části nebo funkcionality a některé stránky se nemusí správně zobrazit nebo mohou být nepřístupné.